فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۳)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۳) سال سوم – شماره اول- بهار۱۳۹۷ عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، عطار و ابن عربی (تأملی در شرح جامی بر قصیده‌ای از عطار) دکتر حسن بلخاری قهی، ویژگی‌های حکمت ذوقی عطار دکتر محمود براتی خوانساری، تحلیل سفر مرغان در منطق الطیر عطار […]

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» (۳)
سال سوم – شماره اول- بهار۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، عطار و ابن عربی (تأملی در شرح جامی بر قصیده‌ای از عطار) دکتر حسن بلخاری قهی، ویژگی‌های حکمت ذوقی عطار دکتر محمود براتی خوانساری، تحلیل سفر مرغان در منطق الطیر عطار براساس کهن الگوی «سفر قهرمان» جوزف کمبل دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی، مقایسه سیر العباد سنایی با منطق الطیر عطار نارون رجایی، مخاطب‌شناسی حکایت‌های الهی نامه بررسی دیدگاه مصالحت آمیز عطار نسبت به جامعه عصر خود) دکتر آیانو ساساکی، بررسی تطبیقی مفاهیم عرفانی در اشعار عطار و سلطان باهو دکتر محمد سفیر، بررسی مضامین و ابعاد عرفانی در حدیقه الحقیقه و منطق الطیر دکتر محمد سیلاوی، مرید یا منتقد؟ (احوال و اقوال مشایخ تصوف از نگاه عطار و گیسودراز) دکتر محسن محمدی فشارکی/ دکتر مریم شیرانی، واکاوی اندیشه‌های زاهدانه در قصاید عطار و اشعار ابو العتاهیه دکتر محمدرضا نجاریان، روش‌شناسی تعبیر آراء و تجارب عرفانی عطار در تذکره الاولیاء دکتر بهمن نزهت، چکیده مقالات انگلیسی.