فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۸)

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۸) سال چهارم، شماره چهارم ، زمستان ۱۳۹۸ عناوین مقالات منتشر شده دراین فصلنامه عبارتند از: افرین لاهوری و منظومه هیر و رانجها دکتر نرگس جابری نسب؛ بررسی یک تکنیک ادبی در منظومه مهر و مشتری عصار تبریزی دکتر سیاوش حق جو؛ دکتر مصطفی میردار رضایی؛ بررسی عناصر مشترک روایی […]

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» (۸)
سال چهارم، شماره چهارم ، زمستان ۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصلنامه عبارتند از:
افرین لاهوری و منظومه هیر و رانجها دکتر نرگس جابری نسب؛ بررسی یک تکنیک ادبی در منظومه مهر و مشتری عصار تبریزی دکتر سیاوش حق جو؛ دکتر مصطفی میردار رضایی؛ بررسی عناصر مشترک روایی در قصه های عامیانه و رمانس ها با منظومه های عاشقانه (همای و همایون) خواجوی کرمانی و (جمشید و خورشید) سلمان ساوجی دکتر مرتضی رزاق پور؛ فهیمه سازمند؛ حکایت در مدخل های فرهنگ آصفیه (فرهنگ اردو به اردو) دکتر لیلا عبدی خجسته؛ تحلیل عرفانی و موضوعی از: «پیل اندر خانه تاریک بود» دکتر یدالله قائم پناه؛ بررسی داستان دقوقی از منظر روش ترکیبی هانری کربن دکتر مصطفی میردار رضایی؛ تحلیل روایی حکایت «پادشاه و کنیزک» براساس نظریه مدرن دکتر ماه نظری مطالعه تطبیقی داستان سیاوش با روایت قصه دینی ابراهیم (ع) و یوسف (ع) دکتر حسین نورانی کو تنائی؛ چکیده مقالات انگلیسی.