فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۴)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۴) سال سوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۷ جلوه زبان عربی در زبان سعدی؛ گذری بر گلستان بی‌خزان دکتر محمدرضا برزگر خالقی / معصومه قدیری نژاد، تاثیر عرفان در فضای داستانی لیلی و مجنون نظامی دکتر نرگس جابری نسب/دکتر نیره ابیات، تاثیر ذهن بر خارج از دیدگاه صدرالمتألهین دکتر علی اصغر جعفری ولنی/ […]

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۴)
سال سوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۷
جلوه زبان عربی در زبان سعدی؛ گذری بر گلستان بی‌خزان دکتر محمدرضا برزگر خالقی / معصومه قدیری نژاد، تاثیر عرفان در فضای داستانی لیلی و مجنون نظامی دکتر نرگس جابری نسب/دکتر نیره ابیات، تاثیر ذهن بر خارج از دیدگاه صدرالمتألهین دکتر علی اصغر جعفری ولنی/ رایحه امیدوار، تاثیر دیوان اشعار سهروردی بر فلسفه او دکتر حسن سیدعرب، بررسی دلایل مولانا در دفاع از اختیار انسان دکتر ایرج شهبازی عرفان، اخلاق و حکمت در منظومه نبراس الهدی سروده حکیم حاج ملاهادی سبزواری دکتر سید صدرالدین طاهری، تحلیل داده‌های شریعت عرفانی و دینی در سروده‌های نظامی یدالله قائم پناه، اسرار در کلیات شمس دکتر امیر حسین ماحوزی، جلوۂ قلندری در رباعیات اوحدی کرمانی دکتر محمدرضا نجاریان/ فاطمه شیر سلیمیان، جهان بینی عرفانی شهریار در عصر معاصر دکتر بهمن نزهت، چکیده مقالات انگلیسی.