فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۵)

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۵) سال چهارم، شماره اول، بهار۱۳۹۷ عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: بازخوانی و تبیین ویژگی‌های عام و خاص هندسه معرفتی دکتر تقی اجیه؛ دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی، نقد و بررسی دیدگاه غزالی در تحلیل علیت دکتر علی اصغر جعفری ولنی، نگاهی به تهافت الفلاسفه امام محمد غزالی دکتر […]

فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر»(۵)
سال چهارم، شماره اول، بهار۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: بازخوانی و تبیین ویژگی‌های عام و خاص هندسه معرفتی دکتر تقی اجیه؛ دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی، نقد و بررسی دیدگاه غزالی در تحلیل علیت دکتر علی اصغر جعفری ولنی، نگاهی به تهافت الفلاسفه امام محمد غزالی دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول، اندیشه‌های صوفیانه و سیر و سلوک ابوحامد محمد غزالی دکتر محمدرضا ذاکر عباسعلی، نیم نگاهی به پیوند آموزشی میان استاد و دانشجو از دیدگاه غزالی و ابن جماعه دکتر محمدحسین ساکت، احیاء سوزی در اندلس دکتر حبیب الله عباسی، عشق و غیرت در سوانح العشاق احمد غزالی، شمسی غفار/ دکتر حسن بلخاری قهی، چکیده مقالات انگلیسی.