فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۵۱)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه ادبیات معاصر ۲) (۵۱) سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۱ فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» (ویژۀ ادبیات معاصر.۲) توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ و منتشر شد. عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: شعر شطح زبان شطح در شعر نوی معاصر: دکتر رضا […]

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه ادبیات معاصر ۲) (۵۱)

سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۹

شماره ۵۱ فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» (ویژۀ ادبیات معاصر.۲) توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ و منتشر شد.
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
شعر شطح زبان شطح در شعر نوی معاصر: دکتر رضا اسدپور؛ ویژگی‌های مدرن در داستان کوتاه (شگرد‌های مدرنیستی): دکتر فهیمه سازمند و دکتر هما هوشیار؛ بازتاب ذهن و زبان زنانه در اشعار زنان معاصر (مطالعۀ موردی: سارا محمدی، لیلا کردبچه و شیوا ارسطویی): دکتر سپیده سپهری؛ نمادشناسی اکسیر مقدس گل سرخ در منظومۀ عرفانی سهراب سپهری: فرض‌الله عبدی سهروردی؛ طبل طوفان؛ تحلیلی از «کاوه و اسکندر» سروده اخوان ثالث با نظر به حیات و آثار فرخی یزدی: دکتر یدالله قائم‌پناه؛ بررسی رابطۀ عشق و امید در اشعار اخوان: صبا کرمی؛ بررسی سبک‌شناختی قصیده آبی، خاکستری، سیاه حمید مصدق: راحیل محمدی ده‌عباسانی.