فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۲)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۲) سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۷ عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، منطق الطیر؛ روایتی گفت‌وگومحور (بررسی سازه گفت‌وگو در مثنوی منطق الطیر عطار) فروزان امیری، عطار و ایران شناسان (دیدگاه و پژوهش‌های ایران شناسان قرن نوزدهم و بیستم درباره عطار نیشابوری) دکتر […]

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۲)
سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: پیش سخن کاوه خورابه، منطق الطیر؛ روایتی گفت‌وگومحور (بررسی سازه گفت‌وگو در مثنوی منطق الطیر عطار) فروزان امیری، عطار و ایران شناسان (دیدگاه و پژوهش‌های ایران شناسان قرن نوزدهم و بیستم درباره عطار نیشابوری) دکتر محمود جعفری دهقی؛ منیر عزیزی، تاثیر شیخ فریدالدین عطار در ادبیات ترکی عنوان مثال: جاهد ظریف اوغلی دکتر ملک دیکمن، جلوه‌های شعر تغزلی در مثنوی‌های تعلیمی عطار دکتر علیرضا حاجیان نژاد؛ فرزانه خلیل پور، عطارپژوهی در بنگلادش دکتر محمد ابوالکلام سرکار، نمادینه‌های کهن الگویی در مصیبت نامه عطار دکتر جیهاد شکری رشید، صور منطقه البروج در نگاه عطار نیشابوری دکتر محمود مدبری، تاثیر بافت موقعیتی در شکل‌گیری منظومه منطق الطیر دکتر فاطمه مجیدی؛ معصومه نورابنجار، وارسی سازه‌های تصویر در منطق الطیر دکتر سیاوش حق جو؛ مصطفی میردار رضایی، بررسی مقایسه‌ای آرای شعرشناسی عطار با جامی افسانه واحدیار حبیب زاده، چکیده مقالات انگلیسی.