فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۳)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۳) سال چهاردهم، شماره سوم، پائیز ۱۳۹۷ عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: ادیب الاسلام قزوینی حشمت السادات ادیب مجابی / دکتر میثم اکبرزاده، تناظری میان دیدگاه‌های والتر بنیامین و بیژن الهی در باب ترجمه دکتر فرزاد بالو/ دکتر سیاوش حق جو/ دکتر مصطفی میردار رضایی، گل و […]

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (۴۳)
سال چهاردهم، شماره سوم، پائیز ۱۳۹۷
عناوین مقالات منتشر شده دراین فصنامه تخصصی عبارتند از: ادیب الاسلام قزوینی حشمت السادات ادیب مجابی / دکتر میثم اکبرزاده، تناظری میان دیدگاه‌های والتر بنیامین و بیژن الهی در باب ترجمه دکتر فرزاد بالو/ دکتر سیاوش حق جو/ دکتر مصطفی میردار رضایی، گل و گیاه در ده قصیده از دیوان ناصرخسرو کبری بستان شیرین، معرفی تذکره مذاکرالاصحاب دکتر علی اصغر بوند شهریاری، ابن سینا و مسور‌سازی محمول (با پیوستی درباره ابن زرعه) احمد حسناوی؛ ترجمه: دکتر سعید انواری، بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک امیرحمزه حسنوند، نقش گلچین‌های شعری معاصر در جهت دادن ذوق ادبی خوانندگان (از شعر کلاسیک به شعر نو) دکتر لیلا عبدی خجسته، تغییر معناهای فعلی در شاهنامه فردوسی رقیه کریم زاده نقشینه، تاثیر عرفان حافظ بر شاعران معاصر با تکیه بر ناصر یزدی دکتر محمدرضا نجاریان؛ فاطمه شیرسلیمیان، چکیده مقالات انگلیسی.