فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۵)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۵) سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان۱۳۹۸ عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: کمالِ ملکِ هنر: کاوه خورابه؛ کارنامۀ هنری هنرمندی عاشق وطن: نرگس صادقی¬زاده؛ دل‌نوشته‌هایی دربارۀ استاد ابوالحسن صدیقی مجسمه‌ساز نامی ایران‌زمین: مهین¬دخت صدیقیان؛ اسناد و تصاویر مربوط به: بوعلی سینا، نادرشاه و سربازانش، ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، […]

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۵)
سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
کمالِ ملکِ هنر: کاوه خورابه؛ کارنامۀ هنری هنرمندی عاشق وطن: نرگس صادقی¬زاده؛ دل‌نوشته‌هایی دربارۀ استاد ابوالحسن صدیقی مجسمه‌ساز نامی ایران‌زمین: مهین¬دخت صدیقیان؛ اسناد و تصاویر مربوط به: بوعلی سینا، نادرشاه و سربازانش، ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، یعقوب لیث صفاری، امیرکبیر؛ در باب تابلوی حافظ، اثر استاد صدیقی: دکتر حسن بلخاری قهی؛ تصاویر استاد ابوالحسن صدیقی.