فصلنامه تخصصی «نامه انجمن»(۴۶)

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه زن در ادبیات) (۴۶) سال پانزدهم، شماره سوم، پاییز۱۳۹۸ عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از: دو بانوی شاعر در یک نگاه: دکتر یداله قائم‌پناه؛ زن در آینۀ تاریخ و ادبیات: دکتر ماه نظری؛ نقش زنان در مرزبان‌نامه بر اساس الگوی روایت‌شناسی گریماس: دکتر نرگس جابری نسب، […]

فصلنامه تخصصی «نامه انجمن» (ویژه زن در ادبیات) (۴۶)
سال پانزدهم، شماره سوم، پاییز۱۳۹۸
عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:
دو بانوی شاعر در یک نگاه: دکتر یداله قائم‌پناه؛ زن در آینۀ تاریخ و ادبیات: دکتر ماه نظری؛ نقش زنان در مرزبان‌نامه بر اساس الگوی روایت‌شناسی گریماس: دکتر نرگس جابری نسب، دکتر مریم جلالی، فاطمه خدارحمی؛ تحلیل نقش و شخصیت زن در سندبادنامه ظهیری سمرقندی: فرزانه ثروت‌ثمرین، محبوبه طبسی؛ بررسی ویژگی‌های نقش زنان در ادب غنایی ایران و جهان با تکیه بر منظومه‌های عاشقانه (خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، ویس و رامین، رومئو و ژولیت، تریستان و ایزوت، ونوس و آدونیس): دکتر هادی خدیور، دکتر شهروز جمالی، فهیمه سازمند؛ بسامدِ انتخابِ شعرهایِ فروغ فرخزاد در گلچین‌‌هایِ شعری طیِ ۸ دهه: از ۱۳۰۳ تا پایانِ ۱۳۸۳: دکتر لیلا عبدی خجسته؛ توصیف استعاری زنان در شاهنامه: دکتر رقیه کریم‌زاده نقشینه؛ بررسی سه بن‌مایۀ اسطوره‌ای زن‌محور بیگانه‌همسری، ربوده‌شدنِ دختر توسّط دیو و پری و پیکرگردانی در فرامرزنامۀ بزرگ: دکتر مصطفی میردار رضایی.