فیروز حریرچی

(تولد 1320، تبریز)، استاد زبان و ادبیات عرب