قاسم غنی

(درگذشت 1331، سانفرانسیسکو)، ادیب و نویسنده