قربانی بازی سیاست؛ ابوالقاسم خان بختیار

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۱ بسیاری از همتباران بختیاری و حتی برخی از تحصیل‌کردگان آن‌ها از ابوالقاسم خان بختیار به عنوان یک قهرمان قومی – ملی یاد می‌کنند. در پاسداشت این شخصیت، اسطوره‌ای محبوب ساخته و پرداخته شده که گویی همه آرمان‌های ایل جلیل بختیاری در این شخص تجلی و تبلور یافته است. حال آنکه […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۱

ghorbanisiasat

بسیاری از همتباران بختیاری و حتی برخی از تحصیل‌کردگان آن‌ها از ابوالقاسم خان بختیار به عنوان یک قهرمان قومی – ملی یاد می‌کنند.

در پاسداشت این شخصیت، اسطوره‌ای محبوب ساخته و پرداخته شده که گویی همه آرمان‌های ایل جلیل بختیاری در این شخص تجلی و تبلور یافته است.

حال آنکه سرگذشت این خان جوان‌مرگ، معمایی است که بسیاری از زوایای آن همچنان ناپیدا و نهفته باقی مانده است. شیاد ظلم و ستم فراوان خاندان پهلوی به ایل بختیاری باعث شد تا وقتی بعد از گذشت ۲۵ سال از قیام علی مردان خان، خان دیگری بیرق مبارزه را برافراشت و سخنان حقی می‌گفت و از ظلم و ستم، فقر و نداری و تحقیر و توهین می‌گفت؛ پدران ما پنداشتند که این بار خواهند توانست حقوق از دست رفته خود را باز پس گیرند. غافل از اینکه در این بازی که سیاستمداران و سیاست بازان طراحی کرده بودند، آنان مهره‌ای بیش نبودند.

ابوالقاسم جوان که هم وصف شکوه و قدرت ایل بختیاری را شنیده بود و هم پیشرفت تمدن غرب را از نزدیک دیده بود، پنداشت که می‌تواند در تیره و تار روزگار و اوضاع نابسامان آن زمان، با هدایت ایل زخم خورده، شکوه ایلی را احیاء و حقوق از دست رفته را مجدداً برقرار کند.

غافل از اینکه سیاستمداران کهنه کار که در زیر چتر هدایت اربابان قدرت و کارگزاران استعمار قرار داشتند، مکّارتر از آن بودند که این خان جوان بتواند از ترفندهای آن سودی ببرد و در پایان نیز جوان‌مرگ گردد.

مصطفی علیزاده گل‌سفیدی در مقدمه خود بر کتاب نگاشته است: در گردآوری اطلاعات با دشواری‌های عدیده ای روبرو بودم. فقدان و کمبود منابع معتبر کار پژوهش را بسیار مطوّل ساخت… مهم‌ترین منابع اطلاعاتی در این پژوهش، اسناد، آرشیو روزنامه‌ها، مطالعات میدانی و مصاحبه با افراد بوده است.

این کتاب در پنج فصل به شرح زیر نگاشته شده است:

فصل اول- زندگی‌نامه.

فصل دوم- رویای احیای نظام ایلی.

فصل سوم- دوران فرمانداری.

فصل چهارم- نهضت جنوب.

فصل پنجم- غائله ابوالقاسم خان.

منابع و مأخذ.

در پایان نیز پیوست‌ها شامل اسناد و توضیحات آمده است.

مصطفی علیزاده گل‌سفیدی «ابوالقاسم خان بختیار: قربانی بازی سیاست» را به سفارش موسسه فرهنگی میثاق نگاشته و انتشارات سروچمان در اصفهان آن را در ۲۴۰ صفحه مصور در سال جاری منتشر کرده است.