فایل گفتار صوتی دکتر انشاءلله رحمتی درباره کرونا خطاب به ملت ایران

قرنطینه؛ مهمترین فرصت برای خوداندیشی است

دکتر انشاءالله رحمتی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی : باید خودمان را در مسیر نسیم قدسی قرار دهیم/بهترین خدمت مردم در این ایام به یکدیگر، تقید به خانه نشینی است/قرنطینه؛ مهمترین فرصت برای خوداندیشی در قابلیت‌های درونی انسان است. فایل گفتار صوتی دکتر انشاءلله رحمتی درباره کرونا خطاب به ملت […]

دکتر انشاءالله رحمتی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی : باید خودمان را در مسیر نسیم قدسی قرار دهیم/بهترین خدمت مردم در این ایام به یکدیگر، تقید به خانه نشینی است/قرنطینه؛ مهمترین فرصت برای خوداندیشی در قابلیت‌های درونی انسان است.

فایل گفتار صوتی دکتر انشاءلله رحمتی درباره کرونا خطاب به ملت ایران