متون تاریخی به زبان فارسی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۴ در این کتاب متون تاریخی نوزده کتاب به زبان فارسی آمده است. نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند در حد توان، با معرفی، بررسی و شرح دشواری‌های چند متن مهم تاریخی، مجموعه‌ای منسجم تهیه کرده و به اطلاعات افراد بیافزایند. فهرست مطالب کتاب به این قرار است. پیشگفتار درآمد فصل […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۶ تیر ۱۳۹۴

moton-tarikhi-farsiدر این کتاب متون تاریخی نوزده کتاب به زبان فارسی آمده است.

نویسندگان این کتاب کوشیده‌اند در حد توان، با معرفی، بررسی و شرح دشواری‌های چند متن مهم تاریخی، مجموعه‌ای منسجم تهیه کرده و به اطلاعات افراد بیافزایند.
فهرست مطالب کتاب به این قرار است.
پیشگفتار
درآمد
فصل یک- تاریخ بلعمی
فصل دوم- تاریخ سیستان
فصل سوم- مجمل التواریخ و القصص
فصل چهارم- زین الاخبار
فصل پنجم- تاریخ بیهقی
فصل ششم- تاریخ بخارا
فصل هفتم- تاریخ بیهق
فصل هشتم- تاریخ قم
فصل نهم- سلجوقنامه
فصل دهم- راحه الصدور و آیه السرور
فصل یازدهم- تاریخ جهانگشای
فصل دوازدهم- جامع التواریخ
فصل سیزدهم- سیرت جلال الدین مینکبرتی
فصل چهاردهم- تاریخ گزیده
فصل پانزدهم- تجارب السلف
فصل شانزدهم- طبقات ناصری
فصل هفدهم- تاریخ طبرستان
فصل هجدهم- حبیب السیر فی اخبار افرادالبشر
فصل نوزدهم- عالم آرای عباسی
منابع و ماخذ
متون تاریخی به زبان فارسی نگاشته امیر مومنی هزاوه و عباس احمدوند در شانزده، ۳۱۷ صفحه از سوی مرکز نشر دانشگاهی در سال ۹۳ منتشر شده است.