محمدتقی شریعتی

(درگذشت 1366، مشهد)، نویسنده و محقق