محمدرضا حکیمی

تولد 1314، مشهد، متفکر و اسلام شناس