محمد ابراهیم همت

(شهادت 1362، اروند رود)، قهرمان دفاع مقدس