محمد امین ریاحی

(درگذشت 1388، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و مورخ