محمد بروجردی

(شهادت 1362، کردستان)، قهرمان دفاع مقدس