محمد بهمن بیگی

(درگذشت 1389، شیراز)، از مفاخر فرهنگی ایران و بنیانگذار مدارس عشایر