محمد حسن تبرائیان

(تولد 1324، کاظمین)، مترجم و استاد ادبیات عرب