محمد خزائلی

(درگذشت 1353، تهران)، بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان