محمد دشتی

(درگذشت 1380، تهران)، قرآن پژوه و پژوهشگر نهج البلاغه