محمد رضا سعیدی

(شهادت 1349، زندان رژیم شاه)، روحانی مبارز