محمد صدوقی

(شهادت 1361، تهران)، عالم دینی و فعال سیاسی