محمد علی مدرس تبریزی

(درگذشت 1333، تبریز)، از مفاخر فرهنگی ایران و ادیب