محمد قزوینی

(درگذشت 1328، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، مصحح و محقق