محمد مصدق

(درگذشت 1345، تهران)، مبارز و فعال سیاسی