محمد معین

(تولد 1297، رشت)، از مفاخر فرهنگی ایران، ادیب و فرهنگ نویس