محمد مفتح

(شهادت 1358، تهران)، عالم دینی و فعال سیاسی