محمد ولی قرنی

(شهادت 1358، تهران)، اولین رئیس ستاد مشترک ارتش در نظام ج.ا.ا