محمود ماهرالنقش

(تولد 1301، اصفهان)، استاد هنرهای تجسمی