محمود نجم ­آبادی

(تولد 1282، تهران)، از مفاخر فرهنگي ایران و مورخ پزشكي