مصطفی چمران

(تولد1311، تهران)، مبارز و قهرمان دفاع مقدس