معاون اجرایی

مهندس وحیدرضا قربانی

معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تلفن مستقیم                  ۵۵۳۹۱۳۹۴-۰۲۱