مهدی آذر یزدی

(تولد 1300، یزد)، از مفاخر فرهنگي ايران ، داستان نویس و ادیب