مهدی روشن ضمیر

(درگذشت 1378، تهران)، ادیب و زبان‌شناس