مهدی شاه آبادی

(شهادت 1363، جزیره مجنون)، قهرمان دفاع مقدس