میرزا حسن شیرازی

(لغو امتیاز تنباکو در 1270 هـ . ش)