ناصر کاتوزیان

(تولد 1315، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و استاد فقه و حقوق