نامی جاودان در تاریخ ایران

تاریخ ایجاد : شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳ به احترام یکصد و شصت و سومین سالگشت شهادت امیرکبیر نویسنده: نصرالله حدادی «چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابدمدت، حاج علی خان پیشخدمت خاصه، فراشباشی دربار سپهر اقتدار، مامور است که به فین کاشان رفته، میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۳

amir-kabirبه احترام یکصد و شصت و سومین سالگشت شهادت امیرکبیر

نویسنده: نصرالله حدادی

«چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابدمدت، حاج علی خان پیشخدمت خاصه، فراشباشی دربار سپهر اقتدار، مامور است که به فین کاشان رفته، میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این ماموریت بین الاقرآن مفتخره به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد.»
متن فرمان فوق را میرزا نصرالله خان نوری، ملقب به میرزا آقاخان نوری از ناصرالدین شاه دریافت کرد و در اختیار حاج علی خان فراشباشی گذارد تا حاجب الدوله دربار ناصری، تومار زندگی پرافتخار میرزاتقی خان امیرنظام فراهانی را که ملقب به امیرکبیر شده بود و بر اریکه صدارت عظما تکیه زده و در اندک مدتی توانسته بود بسیاری از امور مملکتی را سر و سامان دهد، درهم پیچید و ملتی را برای همیشه از فرزندی خدوم محروم سازد و بدین گونه بود که خون پاک امیر در حمام فین کاشان به زمین ریخته شد و از آن روز، یکصد و شصت و سه سال می گذرد. بیستم دی ماه سال ۱۲۳۰ شمسی، متن فرمان قتل را «میرزا سعید خان عشلقی» تحریر کرد. او که هنگام سفر امیر به همراه ناصرالدین شاه برای به تخت نشستن بعد درگذشت محمدشاه در شهر زنجان، عریضه ای را برای امیر نگاشته بود، به خاطر خط خوشش مورد توجه امیر قرار گرفت و با او به تهران آمد و این فرمان را نگاشت تا بعدها به عنوان وزیر امور خارجه ایران، میرزا سعیدخان انصاری، موتمن الملک لقب گیرد و هنگام مرگش، صدها پاکت سفرا و دول خارجی بدون آنکه هرگز گشوده شده باشند، به حضور ناصرالدین شاه بروند، تا عیار خدمت و خیانت نوکران درباری برای شاه قاجار بیش از پیش عیان گردد.
گفته می شود گروه خیانت پیشه ای که شامل مهدعلیا مادر روسیاه شاه، شیرخان عین الملک قاجار رئیس ایل قاجار، امام جمعه منصوب شاه، سفیران روس و انگلیس، میرزا آقاخان نوری، حاج علی خان حاجب الدوله و تنی چند دیگر می شدند، توانسته بودند حین مستی با دغل بازی های جیران، سوگلی حرمسرای شاه جوان و عیاش قاجار، این فرمان را دریافت داشته و شاه قاجار به سختی روز بعد که مستی از سرش پریده بود، پشیمان شده بود و ندامت او دیگر فایده ای نداشت و هفت سال به صدراعظم تبعه انگلیس اش میرزا آقاخان نوری فرصت داد تا هر آنچه امیر رشته بود، پنبه نماید و پس از هفت سال خیانت، در سایه امان نامه ای که در روز اول صدارتش از شاه دریافت کرده، بقیه عمر را به نکبت و بدبختی پس از عزل از صدارت، بگذراند.شاه قاجار در سنه ۱۳۰۰ قمری، یعنی ۳۲ سال پس از شهادت امیر در نامه ای به عضدالملک سفارشی در مورد بازماندگان امیرکبیر بدو کردکه تا آن روزگار این گونه نامه نگاری با کلماتی از این دست بی سابقه بود: «عضدالملک، شنیدم اولاد امیرنظام مرحوم خالی از تزلزلی نیستند. از بعضی حالات در باب منصب شان یا حساب های کهنه و نو امیرنظام یا خودشان، لازم شد این دستخط را به شما بنویسم.
اولاً بعد از فوت مرحوم امیر مکرر گفتم و نوشتم که بر من واجب است حفظ و نگاهداری اولاد او که در سر خدمت جان داده است و هرگز راضی نمی شوم ذره ای بی احترامی نسبت به آنها بشود یا کسی بخواهد کج حسابی به آنها بکند، یا کسی بخواهد خیال تصرف به منصب های آنها را داشته باشد. از این جهت ها و خیالات، حالاهم می نویسم: آسوده و مطمئن خاطر باشند. این دستخط را به همه اولاد او نشان بده و به خصوصه کارهای آنها را به شما سپرده بودم، حالاهم می سپارم در دفترخانه یا جای دیگر، هر کس حسابی و کاری با آنها دارد، اول باید به شما اطلاع بدهد و شما به عرض برسانید تا حکم آن موافق عدل و قاعده بشود. همین طور هم به همه اعلام بکن و به اطلاع جناب آقا برسان. سنه ۱۳۰۰.»(۱)
ناصرالدین شاه که به عنف، بعد از شهادت امیر، خواهر خود ملک زاده خانم را به میرزا کاظم خان نظام الملک پسر میرزا آقاخان نوری شوهر داده بود، دو دختر امیر از ملک زاده خانم، تاج الملوک (ام الخاقان بعدی) را به مظفرالدین میرزای ولیعهد و همدم الملوک را به مسعود میرزا که بعدها به ظل السلطان ملقب گشت، داد تا بعدها ام الخاقان چنان کند که مظفرالدین میرزا او را از تبریز بیرون کند و پاسخ ام الخاقان – که مادر محمدعلی شاه بود – این بود: حکومت قاجار، پدرم را به ناجوانمردی به شهادت رساندند و من چنین کردم تا آبرویی برای این نظام بی آبرو باقی نماند.(۲)
شاه قاجار در این نامه عبارتی را به کار می برد که اگر نگوییم در مکاتبات درباری آن موقع بی سابقه بود، به جرات تمام می توان گفت کم سابقه بوده است. «… در سر خدمت جان داده است.»
میرزا تقی خان امیرکبیر، خود را رعیت و نوکر شاه می دانست و شاه نیز از نوکر و رعیت فقط اطاعت و خدمت می خواست، پس جان دادن بر سر نوکری، در آن روزگار امری عادی بود، اما جنس امیر همانند ناکسان روزگار خودش نبود. او در نامه ای به شاه قاجار تاکید می کند: «یقین بدانید که من در عالم رعیتی خودم مَردَم و تا به این دقیقه ابداً خیانت و نامردی نکرده… خواستم مختصری از قلب و اعتقاد خود [را به] خاکپای همایون عرض نمایم.»(۳)
امیر بر سر خدمت جان باخت تا نامش در تاریخ ایران جاودانه شود، هرچند که از صدراعظم خیانت پیشه تبعه انگلیسی شاه قاجار گرفته تا کاتبان درباری همچون مورخ الدوله سپهر نوشتند: بحمدالله که میرزا تقی خان غیر مرحوم، به درک واصل شد، اما در این میان یک «حقایق الاخبار» نویس به نام محمد جعفر خورموجی پیدا شد و در زمان ناصرالدین شاه، چگونگی به شهادت رساندن امیر را نوشت و به چاپ رساند، هرچند کتاب او را به دستور شاه، جمع آوری و امحا نمودند، اما تاریخ آنچه را باید می دانست، به سینه سپرد تا بعدها لحظه لحظه حیات و صدارت و شهادت امیر به رشته تحریر درآمده و به تصویر کشیده شود و این گونه شد که تاریخ عبرت خائنین به ملک و ملت شد.
٭ ٭ ٭
مارشال پتن، کسی که قوای متفقین در جنگ جهانی دوم را به پاریس راه داد تا این شهر را ویران نسازند، در منظر بسیاری از فرانسویان از روزگار خود تا به امروز، فاصله بین خدمت تا خیانت را با صدها جلد کتاب پیموده است و این در حالی است که تاریخ نویسان معاصر در کشورمان قطع به یقین امیر را خادم می دانند و تعداد کتاب های چاپ شده راجع به امیر طی ۷۰ سال گذشته به عدد انگشتان دو دست به زحمت می رسد و هرگز طی سال های پس از پیروزی انقلاب، شاهد برپایی مجلس بزرگداشت، یادآوری از خدمات و ارزش گذاری برای مرحوم امیر نبوده ایم و تنها یک سریال تلویزیونی نسبتاً خوب به همت سعید نیکپور در دهه ۶۰ ساخته شده است.
٭ ٭ ٭
اینکه طی سال های گذشته، بعضاً برخی امیر را متهم به «غربگرایی» نموده و او را متهم اصلی جلوه داده اند، پاسخی بسیار کوتاه دارد: امیر برای در امان ماندن محصلان ایرانی از فرهنگ غربی، بر خلاف عباس میرزا و قائم مقام فراهانی، شاگرد و محصل به فرنگ نفرستاد و استادان غیر روسی و انگلیسی را برای دارالفنون به کشور فراخواند و به فراست دریافته بود ما از قافله تمدن به خاطر غفلت پادشاهان نالایق قاجار عقب مانده ایم و جنگ های فرسایشی و ۱۰ ساله ایران و روسیه که به جدایی بخش اعظمی از خاک ایران و میلیون نفوس ایرانی شده بود، فقط به خاطر همین عقب ماندگی بود و او قصد داشت با بومی سازی علوم غربی در ایران، مسیر ترقی و توسعه کشور را برای نسل های آینده آماده سازد که دست اجل مهلتش نداد و امروز مگر ما از فناوری و علوم غربی استفاده نمی کنیم که چنین اتهامی را به امیر وارد می سازیم؟
او حتی خطر قلت جمعیت کشور را بخوبی یافته بود و به همین دلیل درصدد «حفظ الصحه» و مایه کوبی اجباری آبله برآمده بود و از سوی دیگر درصدد احیای ارزش پول ملی بود که دو برابر لیره استرلینگ و منات روسی رنگ باخته بود و دیگر «مناتی نداشت!» از امیر بسیار گفته و نوشته اند و باز هم خواهند گفت و نوشت، حتی اگر به صورت جعل باشد و نامه نشان از اقتدار امیر در برابر شاه قاجار به خاطر عزل و نصب در شهر قم باشد و معلوم نیست جاعل، لقب «مویق الدوله» را از کجا پیدا کرده تا ثابت کند، امیر چنان قدرتی داشته که به شاه گوشزد کند «به تعریف عمه و خاله نمی توان حکومت کرد» و به خیال خود، با این جعلیات، قصد اقتدار بخشی به امیر را داشته. در حالی که امیر هرگز «تقی» نامه هایش را به شاه امضا نمی کرد و تنها این نامه در راستای نیت ناپاکانی نوشته شده تا بگویند: شاه از اقتدار امیر ترسید و دستور قتلش را داد.
٭ ٭ ٭
تندیس های زیبای امیر در پارک قیطریه در جوار فرهنگسرای ملل و همچنین پارک ملت، که آخرین کار استاد، زنده یاد ابوالحسن صدیقی است، نشان از قدردانی از خدمات امیر طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، اما چهره قاتل او در موزه مقدم، چرا به ریشخند ما در کنار پسرش عبدالعلی خان ادیب الملک و نوه اش محمد تقی خان احتساب الملک، وقیحانه به ما می نگرد. این موزه تحت سرپرستی دانشگاه تهران است و پس از صرف ده ها میلیون تومان مخارج، به صرف آنکه «مهندس محسن مقدم» نبیره حاج علی خان فراشباشی این ساختمان را به دانشگاه تهران اهدا کرد و وصیت کرد تا این عکس را به عنوان افتخار این خانواده، به دیوار بیاویزند و نسل بی خبر از تاریخ ما، در برابر این تصویر، در محیط این موزه، برای مهندس محسن مقدم و آبا و اجدادش درود بفرستند و طلب مغفرت نمایند! آن نامه جعلی، انگ غربزدگی به امیر و این تصویر وقیح، همانند شب پره ای اند که از پرتو و تشعشع آفتاب شخصیت امیر، حتی نتوانسته اند سرسوزنی بکاهند و روی سخنم با وزیر علوم، دکتر محمدفرهادی و رئیس در راه دانشگاه تهران است: آقای وزیر، شما که در دولت تدبیر و امید، توفیق خدمت پیدا کرده اید، نام نیک رفتگان را ضایع مگردانید و بدانید امیرکبیر فرزند پاک این دیار، با خدمات شایسته شما، راه را برای آموزش عالی در ایران باز کرد تا شما امروز بر این پست تکیه زنید، در یکصد و شصت و سومین سالگشت درگذشت امیر، روح بلند آن مرد را که جسم خاک شده اش در کربلای معلی و در جوار سید و سالار شهیدان، یکصد و شصت سال پیش آرام گرفت، شاد سازید و معیار خدمت و خیانت را به نسل امروز بیاموزید و بگویید: امیر بدون شک از خادمین به مملکت و ملت و فرزند خلف ایران زمین بود. چه زیبا سروده است، زنده یاد فریدون مشیری، در رثای این ابر مرد عرصه فرهنگ و سیاست ایران:
چون او دوباره بیاید کسی؟ محال- محال…
هزار سال بمانی اگر، چه دیر… چه دیر… !
منابع و پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.