نحوه تشکیل و وظایف شعب استانی

بسم الله الرحمن الرحیم

آئین‌نامه نحوه تشکیل و وظایف شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
در مراکز استان‌ها