نقد و بررسی کتاب خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش خراسان)

تاریخ ایجاد : شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ نشست نقد و بررسی کتاب خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش خراسان) تألیف میرتقی الدین کاشانی به تصحیح عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسین نصیری کهنمویی با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب و دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد روز سه شنبه ۱۲ اسفند سال جاری برگزار […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۳

naghd-barresi-kholase-zobdatolafkarنشست نقد و بررسی کتاب خلاصه الاشعار و زبده الافکار (بخش خراسان) تألیف میرتقی الدین کاشانی به تصحیح عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسین نصیری کهنمویی با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب و دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد روز سه شنبه ۱۲ اسفند سال جاری برگزار می شود.

در این نشست بهروز ایمانی با موضوع «مؤلفه های تذکره نویسی در خلاصه الاشعار با تأکید بر بخش خراسان»، دکتر محمود فتوحی دربارۀ «نقش خلاصه الاشعار در معرفی مکتب وقوع» و سید امیر منصوری با موضوع «فرآیند تکمیل تذکرۀ خلاصه الاشعار توسط تقی الدین کاشی» سخنرانی خواهند کرد.
این نشست روز سه شنبه ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد تالار دکتر رجایی بخارایی برگزار می شود.