نگارخانه کارنامه انجمن

هو الخالق

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی طبق اساسنامه خود، وظیفه «حفظ آثار قدیمه تاریخی، علمی و صنعتی ایران و نگهداری هنرهای زیبا و صنایع دستی و حفظ سبک و شیوه قدیم آنها» را بر عهده دارد و ملزم به احیای آثار بزرگان ایران و تجلیل نام آنها به وسیله نشر مصنفات و مولفات و ساختن آرامگاه و مسجد است.
از این رو در صدد برآمدیم، آثاری را که از بدو تاسیس تا کنون توسط اساتید هنرمند به سفارش انجمن ساخته شده است در بخش «آثار» وبگاه معرفی نماییم.