نیایش‌های عارفانه عطار در «تو مرا بسی»

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۲ بی گمان نیایش های عارفانه تذکره الاولیاء می تواند جام جان هر طالب حقیقت جویی را از بادۀ مهر و معرفت مالامال سازند و لحظاتی شیرین و شورانگیز را برای او فراهم آورند. کتاب حاضر شامل همه نیایش‌های موجود در کتاب تذکره الاولیاء از شاهکارهای بی بدیل […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۲

tomarabasi

بی گمان نیایش های عارفانه تذکره الاولیاء می تواند جام جان هر طالب حقیقت جویی را از بادۀ مهر و معرفت مالامال سازند و لحظاتی شیرین و شورانگیز را برای او فراهم آورند.

کتاب حاضر شامل همه نیایش‌های موجود در کتاب تذکره الاولیاء از شاهکارهای بی بدیل ایران زمین است. زبان شکرین و شیوا، خلوص عارفانه، شور عاشقانه، و نیز محتوای ژرف و شگرف از ویژگی‌های نیایش‌های این مجموعه‌اند.

نیایش یکی از عمیق ترین و اصیل ترین نیازهای آدمی، در همۀ زمان ها و مکان ها بوده است و در زمانۀ ما، به خاطر ویژگی های خاص دوران جدید، نیاز انسان ها به دعا بسیار شده است. انسان جدید که بر اثر مصرف گرایی، رفاه زدگی، کمیت گرایی، عقل گرایی افراطی، ماده پرستی و ماشین زدگی، به شدت خسته و فرسوده شده و حس تنهایی، واماندگی و اضطراب سراپای او را فراگرفته است، بیش از هر انسان دیگری به معنا و آرامشی که دعا به او تقدیم می کند، نیاز دارد.

کتاب تو مرا بسی شامل همۀ نیایش های موجود در کتاب تذکره الاولیاء، از شاهکارهای بی بدیل ایران زمین است. زبان شکرین و شیوا، خلوص عارفانه، شور عاشقانه و نیز محتوای ژرف و شگرف از ویژگی های نیایش های این مجموعه اند.

در این کتاب کلیۀ نیایش های موجود از تذکره الاولیای عطار شرح داده شده است.

تو مرا بسی (نیایش های عارفانه از تذکره الاولیای عطار) نوشته ایرج شهبازی در ۲۳۲ صفحه از سوی نشر دوستان منتشر شده است.