هادی نجم آبادی

(درگذشت 1320، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران و عالم دینی