از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی:

هفتمین شماره فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» ویژه پائیز ۹۸ منتشر شد

  هفتمین شماره فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» به مدیر مسئولی حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. عناوین مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از: تأملی در نورشناسی با تأکید بر المناظر، شاهکار ابن هیثم دکتر حسن بلخاری قهی؛ حدیث نور دکتر احمد تمیم داری؛ نورشناسی زین الدین کشی دکتر علی […]

 
هفتمین شماره فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» به مدیر مسئولی حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
عناوین مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از: تأملی در نورشناسی با تأکید بر المناظر، شاهکار ابن هیثم دکتر حسن بلخاری قهی؛ حدیث نور دکتر احمد تمیم داری؛ نورشناسی زین الدین کشی دکتر علی اصغر جعفری ولنی؛ نور از نظر امام محمد غزالی دکتر محمدجعفر حیدری؛ نور و نار در عرفان و اشراق دکتر زهرا زارع؛ معناشناسی نور در تفسیر المیزان دکتر حسن سیدعرب؛ نمادشناسی عرفانی نور در انجیل یوحنا دکتر حسن مهدی پور و فرض الله عبدی سهروردی و چکیده مقالات انگلیسی.
فصلنامه تخصصی«حکمت نامه مفاخر» به مدیر مسئولی و سردبیری حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دبیری هیأت تحریریه کاوه خورابه در ۱۶۵ صفحه و با قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود.