هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد

کتاب، دروازه‌ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت و یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت ۲۴ آبان ماه و آغاز هفته کتاب و کتابخوانی این هفته فرهنگی را گرامی می دارد

کتاب، دروازه‌ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت و یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست .

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به مناسبت ۲۴ آبان ماه و آغاز هفته کتاب و کتابخوانی این هفته فرهنگی را گرامی می دارد