هوشنگ اعلم

(درگذشت 1386، تهران)، از مفاخر فرهنگی ایران، زبان‌شناس، ادیب و مورخ