متن مناسب برای رو تیتر خبر

شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو در دو جلد

دیوان ناصر خسرو دیوان حکیم ناصربن خسروبن حارث القبادیانی البلخی المرزی با تنظیم و نمونه خوانی و نظارت، جهانگیر منصور، کتابی است که در مقدمه ی آن چنین می خوانیم:

دیوان ناصر خسرو دیوان حکیم ناصربن خسروبن حارث القبادیانی البلخی المرزی با تنظیم و نمونه خوانی و نظارت، جهانگیر منصور، کتابی است که در مقدمه ی آن چنین می خوانیم:

حکیم ناصر خود را در سفرنامه خود قبادیانى مروزى مى خواند. بودن او از قبادیان از اشعار او نیز معلوم است و چنان که گفته شد قبادیان از نواحى بلخ بوده و بدین جهت وى در اشعار خود همه جا از بلخ به عنوان وطن و شهر و خانه و مسکن خویش سخن مى راند و بلخ را به صفت «چون بهشت» توصیف مى نماید و به هجرت یا هزیمت یا اخراج شدن خود از بلخ اشاره مى کند